Khai cục

Thống Kê Khai Cuộc Trên DPXQ

Thống kê các ván cờ trên DPXQ theo từng loại khai cuộc. Cập nhật đến ngày 7/3/2022.

Web Cờ Tướng đã biên tập theo 5 danh mục, rất thuận tiện cho việc nghiên cứu. Các bạn bấm vào link ở cột Tiếng Trung để xem nhé.

  • A. Khai cục không dùng Pháo Đầu (không bao gồm Tiên Nhân Chỉ Lộ)
  • B. Pháo Đầu đối Phản Cung Mã, Đơn Đề Mã, Tam Bộ Hổ, …
  • C. Pháo Đầu đối Bình Phong Mã
  • D. Pháo Đầu đối Thuận Pháo & Liệt Pháo
  • E. Tiên Nhân Chỉ Lộ

A. Khai cục không dùng Pháo Đầu

Tiếng TrungTiếng ViệtThắngThuaHòa
A00 非常见开局Không phổ biến110
A01 上仕局Thượng Sĩ Cục193026
A02 边马局Biên Mã Cục175168142
A03 边炮局Biên Pháo Cục1046
A04 巡河炮局Tuần Hà Pháo Cục182
A05 过河炮局Quá Hà Pháo Cục330
A06 兵底炮局Binh Để Pháo Cục9104
A07 金钩炮局Kim Câu Pháo Cục434631
A08 边兵局Biên Binh Cục7129
A10 飞相局Phi Tượng Cục985271
A11 顺相局Thuận Tượng Cục10658133
A12 列相局Liệt Tượng Cục11773157
A13 飞相对进左马Phi Tượng Đối Tiến Tả Mã15387158
A14 飞相对进右马Phi Tượng Đối Tiến Hữu Mã849386
A15 飞相进三兵对进右马Phi Tượng Tiến Tam Binh Đối Tiến Hữu Mã197129204
A16 飞相进七兵对进右马Phi Tượng Tiến Thất Binh Đối Tiến Hữu Mã332268413
A20 飞相对左士角炮Phi Tượng Đối Tả Sĩ Giác Pháo204185285
A21 飞相对右士角炮Phi Tượng Đối Hữu Sĩ Giác Pháo61014
A22 飞相进左马对右士角炮Phi Tượng Tiến Tả Mã Đối Hữu Sĩ Giác Pháo11673300
A23 飞相左边马对右士角炮Phi Tượng Tả Biên Mã Đối Hữu Sĩ Giác Pháo5027100
A24 飞相横车对右士角炮Phi Tượng Hoành Xa Đối Hữu Sĩ Giác Pháo17594300
A25 飞相进三兵对右士角炮Phi Tượng Tiến Tam Binh Đối Hữu Sĩ Giác Pháo11448231
A26 飞相进七兵对右士角炮Phi Tượng Tiến Thất Binh Đối Hữu Sĩ Giác Pháo189111816
A27 飞相对左中炮Phi Tượng Đối Tả Trung Pháo278206286
A28 飞相转屏风马对左中炮Phi Tượng Chuyển Bình Phong Mã Đối Tả Trung Pháo551353577
A29 飞相对右中炮Phi Tượng Đối Hữu Trung Pháo1283943
A30 飞相对左过宫炮Phi Tượng Đối Tả Quá Cung Pháo579365623
A31 飞相进右马对左过宫炮Phi Tượng Tiến Hữu Mã Đối Tả Quá Cung Pháo212209325
A32 飞相进右马对左过宫炮 红直车对黑进7卒Phi Tượng Tiến Hữu Mã Đối Tả Quá Cung Pháo Hồng Trực Xa Đối Hắc Tiến 7 Tốt41512
A33 飞相进右马对左过宫炮 红直车边炮对黑进7卒Phi Tượng Tiến Hữu Mã Đối Tả Quá Cung Pháo Hồng Trực Xa Biên Pháo Đối Hắc Tiến 7 Tốt323166
A34 飞相进右马对左过宫炮 互进七兵Phi Tượng Tiến Hữu Mã Đối Tả Quá Cung Pháo Hỗ Tiến Thất Binh9973125
A35 飞相对右过宫炮Phi Tượng Đối Hữu Quá Cung Pháo10998109
A36 飞相对进7卒Phi Tượng Đối Tiến 7 Tốt12166129
A37 飞相进左马对进7卒Phi Tượng Tiến Tả Mã Đối Tiến 7 Tốt16674289
A38 飞相互进七兵局Phi Tượng Hỗ Tiến Thất Binh Cục264160488
A39 飞相对进3卒Phi Tượng Đối Tiến 3 Tốt350285294
A40 起马局Khởi Mã Cục467321360
A41 起马对进7卒Khởi Mã Đối Tiến 7 Tốt449438
A42 起马转边炮对进7卒Khởi Mã Chuyển Biên Pháo Đối Tiến 7 Tốt259243283
A43 起马转仕角炮对进7卒Khởi Mã Chuyển Sĩ Giác Pháo Đối Tiến 7 Tốt261153305
A44 起马转中炮对进7卒Khởi Mã Chuyển Trung Pháo Đối Tiến 7 Tốt457399570
A45 起马互进七兵局Khởi Mã Hỗ Tiến Thất Binh Cục779710889
A50 仕角炮局Sĩ Giác Pháo Cục232162181
A51 仕角炮对进左马Sĩ Giác Pháo Đối Tiến Tả Mã12297102
A52 仕角炮对右中炮Sĩ Giác Pháo Đối Hữu Trung Pháo275029
A53 仕角炮转反宫马对右中炮Sĩ Giác Pháo Chuyển Phản Cung Mã Đối Hữu Trung Pháo270265273
A54 仕角炮对进7卒Sĩ Giác Pháo Đối Tiến 7 Tốt231201188
A60 过宫炮局Quá Cung Pháo Cục471313473
A61 过宫炮对进左马Quá Cung Pháo Đối Tiến Tả Mã660552668
A62 过宫炮对横车Quá Cung Pháo Đối Hoành Xa13511177
A63 过宫炮对左中炮Quá Cung Pháo Đối Tả Trung Pháo1216956
A64 过宫炮直车对左中炮Quá Cung Pháo Trực Xa Đối Tả Trung Pháo160103124
A65 过宫炮直车对左中炮横车Quá Cung Pháo Trực Xa Đối Tả Trung Pháo Hoành Xa1629171

B. Pháo Đầu đối Phản Cung Mã, Đơn Đề Mã, Tam Bộ Hổ, …

Tiếng TrungTiếng ViệtThắngThuaHòa
B00 中炮局Trung Pháo Cục1178047
B01 中炮对进右马Trung Pháo Đối Tiến Hữu Mã18913670
B02 中炮对进右马先上士Trung Pháo Đối Tiến Hữu Mã Tiên Thượng Sĩ181521
B03 中炮对鸳鸯炮Trung Pháo Đối Uyên Ương Pháo8310653
B04 中炮对右三步虎Trung Pháo Đối Hữu Tam Bộ Hổ251208179
B05 中炮对进左马Trung Pháo Đối Tiến Tả Mã499374244
B06 中炮对龟背炮Trung Pháo Đối Quy Bối Pháo806836
B07 中炮对左炮封车Trung Pháo Đối Tả Pháo Phong Xa207223197
B10 中炮对单提马Trung Pháo Đối Đan Đề Mã291220151
B11 中炮对士角炮转单提马Trung Pháo Đối Sĩ Giác Pháo Chuyển Đan Đề Mã10810279
B12 中炮对单提马横车Trung Pháo Đối Đan Đề Mã Hoành Xa474242
B13 中炮巡河炮对单提马横车Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Đan Đề Mã Hoành Xa20145
B14 中炮进七兵对单提马横车Trung Pháo Tiến Thất Binh Đối Đan Đề Mã Hoành Xa503135
B20 中炮对左三步虎Trung Pháo Đối Tả Tam Bộ Hổ283242316
B21 中炮边相对左三步虎骑河车Trung Pháo Biên Tượng Đối Tả Tam Bộ Hổ Kỵ Hà Xa282721
B22 中炮右横车对左三步虎Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Tả Tam Bộ Hổ12314990
B23 中炮巡河炮对左三步虎Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Tả Tam Bộ Hổ484764
B24 中炮过河炮对左三步虎Trung Pháo Quá Hà Pháo Đối Tả Tam Bộ Hổ403289361
B25 中炮两头蛇对左三步虎Trung Pháo Lưỡng Đầu Xà Đối Tả Tam Bộ Hổ225176229
B30 中炮对反宫马后补左马Trung Pháo Đối Phản Cung Mã Hậu Bổ Tả Mã15984110
B31 中炮对反宫马Trung Pháo Đối Phản Cung Mã237287222
B32 中炮急进左马对反宫马Trung Pháo Cấp Tiến Tả Mã Đối Phản Cung Mã504527
B33 中炮过河车对反宫马Trung Pháo Quá Hà Xa Đối Phản Cung Mã8610768
B34 中炮右横车对反宫马Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Phản Cung Mã13113299
B35 中炮巡河炮对反宫马Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Phản Cung Mã322135
B36 五八炮对反宫马Ngũ Bát Pháo Đối Phản Cung Mã278243246
B40 五六炮对反宫马Ngũ Lục Pháo Đối Phản Cung Mã719567
B41 五六炮左正马对反宫马Ngũ Lục Pháo Tả Chính Mã Đối Phản Cung Mã160143137
B42 五六炮左正马对反宫马 黑右直车Ngũ Lục Pháo Tả Chính Mã Đối Phản Cung Mã Hắc Hữu Trực Xa583760
B43 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮Ngũ Lục Pháo Tả Chính Mã Đối Phản Cung Mã Hắc Hữu Trực Xa Biên Pháo232814
B44 五六炮左正马对反宫马 黑右直车边炮进7卒Ngũ Lục Pháo Tả Chính Mã Đối Phản Cung Mã Hắc Hữu Trực Xa Biên Pháo Tiến 7 Tốt13198199
B45 五六炮左边马对反宫马Ngũ Lục Pháo Tả Biên Mã Đối Phản Cung Mã110101102
B50 五七炮对反宫马Ngũ Thất Pháo Đối Phản Cung Mã736659
B51 五七炮对反宫马左直车Ngũ Thất Pháo Đối Phản Cung Mã Tả Trực Xa554136
B52 五七炮对反宫马左横车Ngũ Thất Pháo Đối Phản Cung Mã Tả Hoành Xa829371
B53 五七炮对反宫马右直车Ngũ Thất Pháo Đối Phản Cung Mã Hữu Trực Xa504553
B54 五七炮互进三兵对反宫马Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Phản Cung Mã654762
B55 五七炮互进三兵对反宫马 黑右炮过河Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Phản Cung Mã Hắc Hữu Pháo Quá Hà504658
B56 五七炮互进三兵对反宫马 红弃双兵对黑右炮过河Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Phản Cung Mã Hồng Khí Song Binh Đối Hắc Hữu Pháo Quá Hà615079

C. Pháo Đầu đối Bình Phong Mã

Tiếng TrungTiếng ViệtThắngThuaHòa
C00 中炮对屏风马Trung Pháo Đối Bình Phong Mã11215
C01 中炮七路马对屏风马Trung Pháo Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã13816597
C02 中炮七路马对屏风马 红左马盘河Trung Pháo Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Mã Bàn Hà254218226
C03 中炮七路马对屏风马 红进中兵Trung Pháo Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Hồng Tiến Trung Binh607970
C04 中炮七路马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河Trung Pháo Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Hồng Tiến Trung Binh Đối Hắc Song Pháo Quá Hà240257210
C05 中炮左边马对屏风马Trung Pháo Tả Biên Mã Đối Bình Phong Mã434744
C06 中炮左边马对屏风马 红左横车Trung Pháo Tả Biên Mã Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Hoành Xa503461633
C10 中炮右横车对屏风马Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Bình Phong Mã9115279
C11 中炮右横车对屏风马 红左马盘河Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Mã Bàn Hà1027450
C12 中炮右横车对屏风马 红巡河炮Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Bình Phong Mã Hồng Tuần Hà Pháo796485
C13 中炮右横车对屏风马 红边炮Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Bình Phong Mã Hồng Biên Pháo200165164
C14 中炮右横车对屏风马 红进中兵Trung Pháo Hữu Hoành Xa Đối Bình Phong Mã Hồng Tiến Trung Binh224167169
C15 中炮巡河车对屏风马 红不进左马Trung Pháo Tuần Hà Xa Đối Bình Phong Mã Hồng Bất Tiến Tả Mã192251235
C16 中炮巡河车对屏风马 红进左马Trung Pháo Tuần Hà Xa Đối Bình Phong Mã Hồng Tiến Tả Mã269306388
C17 中炮过河车对屏风马Trung Pháo Quá Hà Xa Đối Bình Phong Mã261222191
C18 中炮过河车七路马对屏风马Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã360317249
C19 中炮过河车左边马对屏风马Trung Pháo Quá Hà Xa Tả Biên Mã Đối Bình Phong Mã201176444
C20 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà335269
C21 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà Hồng Tả Hoành Xa239193391
C22 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车对黑高右炮Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà Hồng Tả Hoành Xa Đối Hắc Cao Hữu Pháo81216
C23 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵对黑高右炮Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà Hồng Tả Hoành Xa Đoái Tam Binh Đối Hắc Cao Hữu Pháo16893337
C24 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵对黑高右炮Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà Hồng Tả Hoành Xa Đoái Thất Binh Đối Hắc Cao Hữu Pháo9744138
C25 中炮过河车七路马对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵对黑高右炮Trung Pháo Quá Hà Xa Thất Lộ Mã Đối Bình Phong Mã Lưỡng Đầu Xà Hồng Tả Hoành Xa Đoái Song Binh Đối Hắc Cao Hữu Pháo693165
C30 中炮过河车互进七兵对屏风马Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã17128
C31 中炮过河车互进七兵对屏风马上士Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Thượng Sĩ14217584
C32 中炮过河车互进七兵对屏风马飞象Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Phi Tượng293450214
C33 中炮过河车互进七兵对屏风马右横车Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Hữu Hoành Xa11413759
C34 中炮过河车互进七兵对屏风马右炮过河Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Hữu Pháo Quá Hà788938
C35 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà386027
C36 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红七路马Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà Hồng Thất Lộ Mã347436368
C37 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红七路马对黑飞右象Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà Hồng Thất Lộ Mã Đối Hắc Phi Hữu Tượng718843
C38 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红七路马高左炮对黑飞右象Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà Hồng Thất Lộ Mã Cao Tả Pháo Đối Hắc Phi Hữu Tượng283524
C39 中炮过河车互进七兵对屏风马左马盘河 红左边炮对黑飞右象Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Tả Mã Bàn Hà Hồng Tả Biên Pháo Đối Hắc Phi Hữu Tượng895256
C40 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa204272194
C41 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 黑退边炮Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hắc Thối Biên Pháo363414
C42 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Thất Lộ Mã Đối Hắc Thối Biên Pháo219297137
C43 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红七路马对黑退边炮上右士Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Thất Lộ Mã Đối Hắc Thối Biên Pháo Thượng Hữu Sĩ503335
C44 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左马盘河对黑退边炮上右士Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Tả Mã Bàn Hà Đối Hắc Thối Biên Pháo Thượng Hữu Sĩ188187441
C45 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Tả Biên Pháo Đối Hắc Thối Biên Pháo Thượng Hữu Sĩ816842
C46 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边炮对黑退边炮上右士右直车Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Tả Biên Pháo Đối Hắc Thối Biên Pháo Thượng Hữu Sĩ Hữu Trực Xa302286268
C47 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红左边马对黑退边炮Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Tả Biên Mã Đối Hắc Thối Biên Pháo117103121
C48 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红仕角炮对黑退边炮Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Sĩ Giác Pháo Đối Hắc Thối Biên Pháo270225191
C49 中炮过河车互进七兵对屏风马平炮兑车 红进中兵对黑退边炮Trung Pháo Quá Hà Xa Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã Bình Pháo Đoái Xa Hồng Tiến Trung Binh Đối Hắc Thối Biên Pháo384386210
C50 五六炮对屏风马Ngũ Lục Pháo Đối Bình Phong Mã939076
C51 五六炮左边马对屏风马Ngũ Lục Pháo Tả Biên Mã Đối Bình Phong Mã204200247
C52 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车Ngũ Lục Pháo Tả Biên Mã Đối Bình Phong Mã Hắc Tiến 7 Tốt Hữu Trực Xa231740
C53 五六炮左边马对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河Ngũ Lục Pháo Tả Biên Mã Đối Bình Phong Mã Hắc Tiến 7 Tốt Hữu Trực Xa Hữu Pháo Quá Hà302748
C54 五六炮过河车对屏风马Ngũ Lục Pháo Quá Hà Xa Đối Bình Phong Mã10367125
C55 五六炮过河车对屏风马 黑进7卒黑右直车Ngũ Lục Pháo Quá Hà Xa Đối Bình Phong Mã Hắc Tiến 7 Tốt Hắc Hữu Trực Xa542933
C56 五六炮过河车对屏风马 黑两头蛇Ngũ Lục Pháo Quá Hà Xa Đối Bình Phong Mã Hắc Lưỡng Đầu Xà523490
C60 五七炮对屏风马Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã1078281
C61 五七炮对屏风马进7卒Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt1666
C62 五七炮对屏风马进7卒 黑右直车Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt Hắc Hữu Trực Xa131316
C63 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt Hồng Tả Trực Xa Đối Hắc Hữu Trực Xa664
C64 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车左炮过河Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt Hồng Tả Trực Xa Đối Hắc Hữu Trực Xa Tả Pháo Quá Hà12280181
C65 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮巡河Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt Hồng Tả Trực Xa Đối Hắc Hữu Trực Xa Hữu Pháo Tuần Hà765197
C66 五七炮对屏风马进7卒 红左直车对黑右直车右炮过河Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt Hồng Tả Trực Xa Đối Hắc Hữu Trực Xa Hữu Pháo Quá Hà160146206
C67 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 7 Tốt Hắc Hữu Pháo Tuần Hà323743
C68 五七炮互进七兵对屏风马Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Thất Binh Đối Bình Phong Mã162125131
C70 五七炮对屏风马进3卒Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 3 Tốt426343415
C71 五七炮对屏风马进3卒右马外盘河Ngũ Thất Pháo Đối Bình Phong Mã Tiến 3 Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà206168142
C72 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà13210183
C73 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà Hồng Tả Hoành Xa255286245
C74 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞左象Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà Hồng Tả Hoành Xa Đối Hắc Phi Tả Tượng333729
C75 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右马盘河对黑飞左象Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà Hồng Tả Hoành Xa Hữu Mã Bàn Hà Đối Hắc Phi Tả Tượng12251106
C76 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车右车巡河对黑飞左象Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà Hồng Tả Hoành Xa Hữu Xa Tuần Hà Đối Hắc Phi Tả Tượng171825
C77 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑飞右象Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà Hồng Tả Hoành Xa Đối Hắc Phi Hữu Tượng583499486
C78 五七炮互进三兵对屏风马边卒右马外盘河 红左横车对黑兑边卒Ngũ Thất Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Biên Tốt Hữu Mã Ngoại Bàn Hà Hồng Tả Hoành Xa Đối Hắc Đoái Biên Tốt336136332
C80 中炮巡河炮对屏风马Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã228137183
C81 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Hắc Phi Tả Tượng231311
C82 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Hắc Phi Tả Tượng Hữu Hoành Xa464369
C83 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Hắc Phi Tả Tượng Tả Pháo Tuần Hà14818
C84 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Hắc Phi Hữu Tượng227115156
C85 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河对黑左马外盘河Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Mã Bàn Hà Đối Hắc Tả Mã Ngoại Bàn Hà423250
C86 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车对黑左马外盘河Trung Pháo Tuần Hà Pháo Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Mã Bàn Hà Hữu Hoành Xa Đối Hắc Tả Mã Ngoại Bàn Hà785476
C90 五八炮对屏风马Ngũ Bát Pháo Đối Bình Phong Mã10172
C91 五八炮互进三兵对屏风马Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã736452
C92 五八炮互进三兵对屏风马 红左正马Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Chính Mã203179202
C93 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Biên Mã162177138
C94 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马对黑上士Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Biên Mã Đối Hắc Thượng Sĩ391913
C95 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马对黑兑7卒Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Biên Mã Đối Hắc Đoái 7 Tốt422140
C96 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马对黑边卒Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Biên Mã Đối Hắc Biên Tốt397058
C97 五八炮互进三兵对屏风马 红左边马平炮压马对黑边卒Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Tả Biên Mã Bình Pháo Áp Mã Đối Hắc Biên Tốt56102467
C98 五八炮互进三兵对屏风马 红平炮压马Ngũ Bát Pháo Hỗ Tiến Tam Binh Đối Bình Phong Mã Hồng Bình Pháo Áp Mã114115201
C99 五九炮对屏风马Ngũ Cửu Pháo Đối Bình Phong Mã173120113

D. Pháo Đầu đối Thuận Pháo & Liệt Pháo

Tiếng TrungTiếng ViệtThắngThuaHòa
D00 顺炮缓开车局Thuận Pháo Hoãn Khai Xa Cục392312
D01 顺炮缓开车对横车Thuận Pháo Hoãn Khai Xa Đối Hoành Xa825241
D02 顺炮缓开车对直车Thuận Pháo Hoãn Khai Xa Đối Trực Xa843957
D03 顺炮横车对缓开车Thuận Pháo Hoành Xa Đối Hoãn Khai Xa358221194
D04 顺炮横车对直车Thuận Pháo Hoành Xa Đối Trực Xa1176540
D05 顺炮横车对直车巡河Thuận Pháo Hoành Xa Đối Trực Xa Tuần Hà15913499
D10 顺炮直车对缓开车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoãn Khai Xa1177955
D11 顺炮直车对缓开车 黑左横车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoãn Khai Xa Hắc Tả Hoành Xa1498991
D12 顺炮直车对缓开车 黑右横车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoãn Khai Xa Hắc Hữu Hoành Xa809063
D13 顺炮直车对缓开车 黑兑直车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoãn Khai Xa Hắc Đoái Trực Xa353723
D14 顺炮直车对缓开车 黑过河炮Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoãn Khai Xa Hắc Quá Hà Pháo201163120
D15 顺炮直车对缓开车 黑边炮Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoãn Khai Xa Hắc Biên Pháo414729
D20 顺炮直车对横车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa363614
D21 顺炮直车对横车 红先上仕Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Tiên Thượng Sĩ1177354
D22 顺炮直车对横车 红左边马Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Tả Biên Mã725339
D23 顺炮直车对横车 红巡河车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Tuần Hà Xa208156122
D24 顺炮直车对横车 红过河车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Quá Hà Xa687724
D25 顺炮直车对横车 红仕角炮Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Sĩ Giác Pháo654845
D26 顺炮直车对横车 红进三兵Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Tiến Tam Binh280154150
D27 顺炮直车对横车 红进七兵Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Tiến Thất Binh393715
D28 顺炮直车对横车 红两头蛇Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Lưỡng Đầu Xà1199455
D29 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车Thuận Pháo Trực Xa Đối Hoành Xa Hồng Lưỡng Đầu Xà Đối Hắc Song Hoành Xa307217163
D30 中炮不进三兵对左炮封车转列炮Trung Pháo Bất Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo10010696
D31 中炮进三兵对左炮封车转列炮Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo251
D32 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红右马盘河Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo Hồng Hữu Mã Bàn Hà492122
D33 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo Hồng Thất Lộ Mã1179681
D34 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo Hồng Tả Biên Mã692633
D35 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红进炮打马Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo Hồng Tiến Pháo Đả Mã371740
D36 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇Trung Pháo Tiến Tam Binh Đối Tả Pháo Phong Xa Chuyển Liệt Pháo Hồng Lưỡng Đầu Xà232175169
D40 中炮对左三步虎转列炮Trung Pháo Đối Tả Tam Bộ Hổ Chuyển Liệt Pháo916870
D41 中炮进中兵对左三步虎骑河车转列炮Trung Pháo Tiến Trung Binh Đối Tả Tam Bộ Hổ Kỵ Hà Xa Chuyển Liệt Pháo343315
D42 中炮对左三步虎转列炮 红左直车Trung Pháo Đối Tả Tam Bộ Hổ Chuyển Liệt Pháo Hồng Tả Trực Xa856968
D43 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇Trung Pháo Đối Tả Tam Bộ Hổ Chuyển Liệt Pháo Hồng Lưỡng Đầu Xà577079
D50 中炮对列炮Trung Pháo Đối Liệt Pháo23811688
D51 中炮缓开车对后补列炮Trung Pháo Hoãn Khai Xa Đối Hậu Bổ Liệt Pháo575654
D52 中炮右直车对后补列炮Trung Pháo Hữu Trực Xa Đối Hậu Bổ Liệt Pháo685462
D53 中炮过河车对后补列炮Trung Pháo Quá Hà Xa Đối Hậu Bổ Liệt Pháo9789110
D54 中炮左直车对后补列炮Trung Pháo Tả Trực Xa Đối Hậu Bổ Liệt Pháo994573
D55 中炮双直车对后补列炮Trung Pháo Song Trực Xa Đối Hậu Bổ Liệt Pháo9473105

E. Tiên Nhân Chỉ Lộ

Tiếng TrungTiếng ViệtThắngThuaHòa
E00 仙人指路Tiên Nhân Chỉ Lộ1163738
E01 仙人指路对飞象Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Phi Tượng608279367
E02 仙人指路进右马对飞象Tiên Nhân Chỉ Lộ Tiến Hữu Mã Đối Phi Tượng504246353
E03 仙人指路对中炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Trung Pháo688266374
E04 仙人指路对士角炮或过宫炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Sĩ Giác Pháo Hoặc Quá Cung Pháo350162238
E05 仙人指路对金钩炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Kim Câu Pháo1166474
E06 仙人指路对进右马Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Tiến Hữu Mã1056059
E07 仙人指路互进右马局Tiên Nhân Chỉ Lộ Hỗ Tiến Hữu Mã Cục1699099
E08 两头蛇对进右马Lưỡng Đầu Xà Đối Tiến Hữu Mã324120204
E09 两头蛇对进右马转卒底炮Lưỡng Đầu Xà Đối Tiến Hữu Mã Chuyển Tốt Để Pháo15884107
E10 仙人指路对卒底炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Đối Tốt Để Pháo437305324
E11 仙人指路飞相对卒底炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Phi Tượng Đối Tốt Để Pháo422393349
E12 仙人指路转右中炮对卒底炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Hữu Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo277265223
E13 仙人指路转左中炮对卒底炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo28091144
E14 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Hữu Tượng948451
E15 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 红右边马Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Hữu Tượng Hồng Hữu Biên Mã167107108
E16 仙人指路转左中炮对卒底炮飞右象 互进边马Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Hữu Tượng Hỗ Tiến Biên Mã350263251
E17 仙人指路转左中炮对卒底炮转顺炮Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Chuyển Thuận Pháo499193264
E20 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng166119182
E21 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红先上仕Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tiên Thượng Sĩ484291442
E22 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tiến Tả Mã191116
E23 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红进左马对黑右横车Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tiến Tả Mã Đối Hắc Hữu Hoành Xa19082111
E24 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车对黑右横车Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Đối Hắc Hữu Hoành Xa422242
E25 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车上士Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Hữu Mã Bàn Hà Đối Hắc Hữu Hoành Xa Thượng Sĩ593781
E26 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车过河Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Hữu Mã Bàn Hà Đối Hắc Hữu Hoành Xa Quá Hà191422
E27 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右马盘河对黑右横车边卒Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Hữu Mã Bàn Hà Đối Hắc Hữu Hoành Xa Biên Tốt212617
E30 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 黑进7卒Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hắc Tiến 7 Tốt442656
E31 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 黑连进7卒Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hắc Liên Tiến 7 Tốt10978101
E32 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒拐角马Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Hữu Biên Mã Đối Hắc Liên Tiến 7 Tốt Quải Giác Mã614330
E33 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马对黑连进7卒右横车Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Hữu Biên Mã Đối Hắc Liên Tiến 7 Tốt Hữu Hoành Xa231822
E34 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红左直车右边马上仕对黑连进7卒右横车Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tả Trực Xa Hữu Biên Mã Thượng Sĩ Đối Hắc Liên Tiến 7 Tốt Hữu Hoành Xa634174
E35 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红巡河车右边马对黑连进7卒右横车Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Tuần Hà Xa Hữu Biên Mã Đối Hắc Liên Tiến 7 Tốt Hữu Hoành Xa232550
E36 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红双直车右边马对黑连进7卒右横车Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Song Trực Xa Hữu Biên Mã Đối Hắc Liên Tiến 7 Tốt Hữu Hoành Xa196139253
E37 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红右边马Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Hữu Biên Mã461294506
E38 仙人指路转左中炮对卒底炮飞左象 红炮打中卒Tiên Nhân Chỉ Lộ Chuyển Tả Trung Pháo Đối Tốt Để Pháo Phi Tả Tượng Hồng Pháo Đả Trung Tốt295167263
E40 对兵局Đối Binh Cục755345590
E41 对兵进右马局Đối Binh Tiến Hữu Mã Cục792734
E42 对兵互进右马局Đối Binh Hỗ Tiến Hữu Mã Cục829458607
E43 对兵互进右马局 红飞相Đối Binh Hỗ Tiến Hữu Mã Cục Hồng Phi Tượng296171500
E44 对兵互进右马局 红横车Đối Binh Hỗ Tiến Hữu Mã Cục Hồng Hoành Xa455256459
E45 对兵互进右马局 红边炮Đối Binh Hỗ Tiến Hữu Mã Cục Hồng Biên Pháo334151355
E46 对兵转兵底炮Đối Binh Chuyển Binh Để Pháo935323516
E47 对兵转兵底炮对右中炮Đối Binh Chuyển Binh Để Pháo Đối Hữu Trung Pháo719350556
E48 对兵转兵底炮对左中炮Đối Binh Chuyển Binh Để Pháo Đối Tả Trung Pháo1489997

Góc đàm đạo