Sát pháp

Thiết Môn Thuyên – Sát Pháp Cờ Tướng – 铁门栓

Tên gọi khác: Thiết Môn SoanThiết Môn Thuyên hay còn gọi là Chốt Chặn Cửa, có nghĩa là dùng Xe hoặc Tốt chặn cửa Tướng rồi phối hợp với các quân khác chiếu bí

Tên gọi khác: Thiết Môn Soan (铁门闩)

Hướng dẫn giải thế cờ Pháo Tốt khéo thắng Sĩ Tượng toàn

Xem thêm bài tập tại: Nhóm Web Cờ Tướng – Hội Những Người Yêu Cờ

Xem các sát pháp khác tại đây

Góc đàm đạo