Audio

[Audio] Quy Trình Học Cờ Tướng

Audio: Quy Trình Học Cờ Tướng

Tác giả: Đặc cấp đại sư Lưu Điện Trung

Biên dịch: Vũ Thiện Bảo

MỤC LỤC:

 • 00:13 Phần 1: Học cờ như thế nào?
  • 01:20 A. Giai đoạn nhập môn
  • 03:04 B. Giai đoạn củng cố và nâng cao
  • 05:53 C. Đánh cờ thực chiến
  • 10:01 D. Cơ sở nền móng
  • 12:28 E. Tuân theo quy tắc nâng cao hiệu suất
  • 14:32 F. Tăng cường tự tu dưỡng bản thân
 • 17:33 Phần 2: Học cở tàn phải tuần tự
  • 17:38 1. Đầu tiên học các cách chiếu hết (sát pháp) cơ bản
  • 17:51 2. Học cờ tàn thực dụng ở các sách chuyên môn
  • 18:00 3. Nghiên cứu các tàn cục thực chiến của cao thủ
  • 18:15 4. Học tập các đòn phôi hợp, cờ tàn nghệ thuật, cờ thế
 • 19:59 Phần 3: Học ra quân như thế nào?
  • 21:08 1. Lấy lí luận là chủ đạo
  • 22:46 2. Thứ tự từ nông đến sâu
  • 23:29 3. Cái gì cần dùng gắp thì học trước
  • 24:00 4. Phù hợp với phong cách
  • 25:02 5. Kế hoạch khoa học
  • 26:03 6. Trước sâu, sau rộng
  • 27:44 7. Từng bước hệ thông hóa
  • 28:18 8. Kết hợp nghiên cứu và thực chiến

Theo dõi Web Cờ Tướng trên FacebookYouTube

Góc đàm đạo