Bài liên quan

Đại Đảm Xuyên Tâm – Sát Pháp Cờ Tướng – 大胆穿心

Tượng Kỳ Vương Tử

Đối Diện Tiếu – Sát Pháp Cờ Tướng – 对面笑

Tượng Kỳ Vương Tử

Thiết Môn Thuyên – Sát Pháp Cờ Tướng – 铁门栓

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo