Bài liên quan

Sát Pháp Cơ Bản Trong Cờ Tướng

Tượng Kỳ Vương Tử

Đối Diện Tiếu – Sát Pháp Cờ Tướng – 对面笑

Tượng Kỳ Vương Tử

Song Xe Thác – Sát Pháp Cờ Tướng – 双车错

Tượng Kỳ Vương Tử

Góc đàm đạo